Noteikumi

Vispārīgie noteikumi

1.     Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz internetveikala jusuveikals.lv (turpmāk – e-veikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk e-veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto e-veikala pakalpojumus.

2.     Pārdevējs ir SIA "Jūsu veikals” (PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV50103984951, juridiskā adrese: Rīga, Nīcgales iela 8-28, LV-1035), veikala adrese: Rīga, Augusta Deglava iela 26 B.

3.     Pircējs ir fiziska persona, kas iepērkas E-veikalā vai izmanto citus E-veikala pakalpojumus. Izmantot E-veikalu un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

4.     Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties e-veikalā.

5.     Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces e-veikalā, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

6.     Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces e-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces e-veikalā. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

7.     Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

8.     Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

9.     Ievērojot e-veikala sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

10.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos e-veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto e-veikalu, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt e-veikala darba stabilitātei vai drošībai.

11.  Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt e-veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.